PIPE PVC & CPVC   PVC SCH 80 FITTINGS   PVC SCH 40 GRAY FITTINGS   PVC SCH 40 WHITE FITTINGS   CPVC SCH 80 FITTINGS   PVC & CPVC VALVES   TUBING   CEMENT & PRIMER   PVC INSTADUCT